Η πολιτικη μας

Πολιτικη Ιδιωτικoτητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ (εφεξής η «Εταιρεία» ) εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή, εξαγωγή, εναποθήκευση, αντιπροσώπευση και εμπορία χονδρική κάθε είδους εγχωρίων ή αλλοδαπών καταναλωτικών αγαθών με εξειδίκευση την εμπορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τρόφιμα και άλλα είδη super market.

2. ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Εταιρεία, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της. Η Εταιρεία προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η Εταιρεία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι.

Στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψης των ιστοσελίδων της Εταιρείας περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως:

Διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης

Ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)

Ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε

Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης

Τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης

Λειτουργικό σύστημα

Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας ενάντια στις επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, μέσω e-mail ή newsletter, για απάντηση στα ζητήματα για τα οποία επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας καθώς και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας

• Στοιχεία επικοινωνίας, (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

• Άλλα προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών

• Συναλλακτική συμπεριφορά

Στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρείτε για την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος (όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τμήμα που ενδιαφέρει) καθώς και τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε τυχόν συνημμένα στην αίτηση έγγραφα (βιογραφικό κ.λπ.).Τα δεδομένα που δίνετε στην Εταιρεία στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για πιθανή συνεργασία και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό. Τα δεδομένα αυτά μένουν αποθηκευμένα για έξι μήνες και μετά καταστρέφονται.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κυρίως όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρείας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή υποβάλλοντας αίτηση ενδιαφέροντος για εργασία στην εταιρεία μας. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή σύμφωνα με τη δοθείσα από εσάς συγκατάθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.

Πρόσθετες πληροφορίες
Η Εταιρεία αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατηρεί, ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, η Εταιρεία αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην παρούσα ιστοσελίδα, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής της Εταιρείας. Τέλος, η Εταιρεία αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

6. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αποδεχόμενοι την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς από την Εταιρεία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δε δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με την Εταιρεία, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@gsbg.gr
Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Η Εταιρεία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι όροι της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.


Σε ισχύ από 20 Οκτωβρίου 2021