ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ποιότητα για την Global Synergy Buying Group A.E. σημαίνει διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της, σεβασμός στους πελάτες και τους καταναλωτές της και ικανοποίηση των αναγκών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το στάδιο της ανάπτυξης των προϊόντων μέχρι και την παράδοση αυτών στις εγκαταστάσεις σας, η GSBG εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου αποσκοπώντας στην διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων. Μέσω του εργαστήριου δοκιμών της εταιρείας και των εξωτερικών διαπιστευμένων εργαστηρίων αναλύσεων που συνεργαζόμαστε, πραγματοποιούμε τακτικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

1. Οργανοληπτικες δοκιμες
Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο εργαστήριο οργανοληπτικών δοκιμών της εταιρείας από εξειδικευμένη ομάδα δοκιμαστών. Η οργανοληπτική ανάλυση εφαρμόζεται με σκοπό τη μελέτη του ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων, την ανάλυση προτιμήσεων των προϊόντων, την αποδοχή από τον καταναλωτή, καθώς και την εκτίμηση του κύκλου ζωής του προϊόντος.
2. Φυσικοχημικες και μικροβιολογικες αναλυσεις
Μέσω των συνεργαζόμενων διαπιστευμένων εργαστηρίων αναλύσεων τροφίμων διεξάγουμε τακτικές αναλύσεις προσδιορισμού μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων των προϊόντων.
3. Ελεγχοι νοθειας / αυθεντικοτητας
Ανάλογα την φύση των προϊόντων, επιλέγονται οι κατάλληλες φυσικοχημικές, μοριακές και οργανοληπτικές αναλύσεις και δοκιμές που σκοπό έχουν να εντοπίσουν πιθανή νοθεία του προϊόντος.
4. Αναπτυξη και ελεγχος επισημανσης των προϊοντων
Αναπτύσσουμε την επισήμανση για τα προϊόντα μας και ελέγχουμε τη συμμόρφωσή της βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στην εκάστοτε χώρα κυκλοφορίας του προϊόντος.
5. Τεκμηριωση ισχυρισμων διατροφης και υγειας
Ελέγχουμε διεξοδικά την εγκυρότητα των ισχυρισμών υγείας και διατροφής που συνοδεύουν τα προϊόντα μας ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας στη χώρα κυκλοφορίας του προϊόντος.

Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας τροφίμων της GSBG είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα BRC Agents & Brokers, IFS Broker και ISO 9001.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Global Synergy Buying Group A.E. δεσμεύεται για:

— Τη διάθεση ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων.
— Τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως και τις απαιτήσεις των πελατών της.
— Την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο κάθε κινδύνου που σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων που προμηθεύεται και διαθέτει στους πελάτες της, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν κινδύνους στα τρόφιμα.

 

Η επίτευξη των ανωτέρω επιτυγχάνεται μέσω:

1. Της τήρησης του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει η Global Synergy Buying Group A.E. σύμφωνα με τα πρότυπα:

 

2. Της θέσπισης μετρήσιμων στόχων ποιότητας που ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνεται η διαρκής βελτίωση και αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας.

3. Της διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων (οργανωτική δομή, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εκπαίδευση προσωπικού, επικοινωνία κ.ά. καθώς και της εξασφάλισης του κατάλληλου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και της παροχής κινήτρων στο προσωπικό για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.

4. Της ανάπτυξης μια κουλτούρας στο σύνολο της εταιρείας, προσανατολισμένης στην ασφάλεια των τροφίμων.

 

Η Global Synergy Buying Group A.E. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της εταιρείας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Αναγνωρίζει την ευθύνη της να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Global Synergy Buying Group A.E. δεσμεύεται για τα εξής:

  • Λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό) και εξασφαλίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλες τις δραστηριότητές της.
  • Ενημερώνει το προσωπικό για τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την εταιρεία, με σκοπό τη διαμόρφωση και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης.
  • Συμμετέχει σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών αυτών που αφορούν την δραστηριότητατης εταιρεία.
  • Αξιοποιεί πρακτικές ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Στόχος της Global Synergy Buying Group A.E. είναι οι διαδικασίες και τα προϊόντα της να έχουν τη μικρότερη δυνατή αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση κατ’ αναλογία με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.